Giới thiệu nhà cung cấp dịch vụ

Sở Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở theo quy định của pháp luật

DANH SÁCH GÓI DỊCH VỤ

 • CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐỘC LẬP

  lĩnh vực

  R&D và chuyển giao công nghệ

  Mức giá

  Được hỗ trợ

  MÔ TẢ

  Mức hỗ trợ: 70% giá trị hợp đồng

 • ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ

  lĩnh vực

  R&D và chuyển giao công nghệ

  Mức giá

  Được hỗ trợ

  MÔ TẢ

  Mức hỗ trợ: 70% chi phí thực hiện

 • CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CÓ KÈM THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

  lĩnh vực

  R&D và chuyển giao công nghệ

  Mức giá

  Được hỗ trợ

  MÔ TẢ

  Mức hỗ trợ: 15% - 30% chi phí mua thiết bị công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Đà Nẵng

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Đà Nẵng

R&D và chuyển giao công nghệ

Tỉnh/Thành: Đà Nẵng

Năm thành lập: 1997

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Yêu cầu tư vấn ban đầu